Benvolguts socis del Grup Excursionista de Mallorca. Convocam a tots els socis a participar activament a l’Assemblea General de socis de l’any 2021, que tindrà lloc el dia 26 de novembre a les 17.30 hores en primera convocatòria; i a les 18.00 hores en segona convocatòria , a la Sala de Conferències de l’edifici Flassaders, ubicat al C. Ferreria, 10.

Posteriorment, es farà la tradicional picada.

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea de l’any 2020.
 2. Memòria social del club 2021.
 3. Memòria esportiva del club 2021.
 4. Liquidació del pressupost de l’exercici 2021, balanç econòmic i aprovació de comptes.
 5. Projecte de pressupost per a l’any 2022.
 6. Projecte d’activitats per a l’any 2022.
  1. Calendari activitats
  2. Presentació nova pàgina web
  3. Informació quotes 2022
  4. Entrega diplomes distintius
 7. Propostes formulades per la Junta.
 8. Propostes formulades pels socis (avalades per un 5% dels socis).
 9. Torn obert de paraules.

L’Assemblea general de socis és l’oportunitat que tenim els socis de participar activament en la gestió del club, traslladant a la Junta Directiva i a la resta de socis tots aquells suggeriments, dubtes, queixes o propostes que considereu adients.

Animam a tothom a participar-hi!!!!!