Ha estat presentada en el dia d’avui, pel soci Jordi Soler Vallespir la següent candidatura a Junta Directiva del Grup Excursionista de Mallorca “GEM” per les pròximes eleccions de dia 23 de novembre.

PRESIDENT: JORDI A. SOLER VALLESPIR
VICEPRESIDENT I VOCAL CULTURA: MIQUEL CIRER ORSINGER
VICEPRESIDENTA I VOCAL TREKKING AVANÇAT: ELIONOR SERRA OLIVER
TRESORER: JOAN MATAS BALLESTER
SECRETÀRIA: XISCA PALOU MARTÍ
VOCAL NO FRISSAM I MISSER: JOAN MULET VALLORI

VOCALS SUBSTITUTS:

TOMEU PORCEL PONS
JOSÉ M. SIMÓ SASTRE
AUBA CAPÓ RODRÍGUEZ

El president, una vegada elegit, es reserva la facultat reconeguda a l’article 27è dels estatuts d’anomenar socis col·laboradors per dirigir les seccions de Torrents, Trekking, Dies feiners, Matinals i Nocturnes, i de les que la junta consideri que ha de crear.

Palma, 5 de novembre de 2018