La llei reforça la competència de l’administració per recuperar i conservar els camins públics. A més, reafirma la Ruta de Pedra en Sec i la d’Artà a Lluc i permet crear-ne de noves

(Informació extreta de la pàgina del Consell de Mallorca)

El president Miquel Ensenyat, juntament amb la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, van  presentar ahir, dia 2 de juny, la Llei de Camins Públics i Rutes d’Interès Excursionista de Mallorca elaborada per la institució insular i que s’elevarà al Parlament de les Illes Balears per a la seva pressa en consideració.

Amb aquesta llei es dona resposta a la necessitat d’establir un règim jurídic per els camins públics per tal de poder recuperar-los i promoure el seu ús i defensa. Així mateix, proporciona un marc legal per a rutes d’interès excursionista existents i obri al possibilitat de poder-ne crear de noves.

El president Ensenyat va destacar “la importància de recuperar espais públics, que serà possible amb aquesta llei de camins, la primera que s’impulsa a la Comunitat Autònoma, i que ha estat possible gràcies a la col·laboració entre departaments”.

Camins públics

La llei defineix els camins públics com la infraestructura viària que permet la circulació dels ciutadans. Amb aquesta normativa, no només les institucions podran reclamar un camí com a públic, sinó que també ho podrà fer qualsevol ciutadà o ciutadana. A més, dota de legitimitat a l’administració perquè pugui obrir de manera immediata un camí usurpat.

“L’objectiu és que els camins públics siguin per a tothom, per això la llei dona i estructura tot un seguit d’instruments a l’abast dels ajuntaments i el Consell però també i sobretot a l’abast dels particulars per regular l’acció pública”, va destacar la consellera Garrido.

Per altra banda, contempla l’elaboració de diferents catàlegs de camins que donaran informació i oferiran un control dels camins públics. Els ajuntaments hauran d’elaborar els seus catàlegs on s’inclouran els camins de titularitat municipal. Així mateix, s’elaborarà un catàleg insular que inclourà tots els camins de titularitat del Consell de Mallorca. Tan els municipals com l’insular tenen un termini màxim d’aprovació de quatre anys des de l’entrada en vigor de la llei.

També es posarà en marxa un registre insular de camins públics de Mallorca que estarà disponible per a consultes i serà accessible telemàticament a través d’un visor que serà actualitzat de manera continua.

Pla director sectorial de camins

El Pla director sectorial de camins és una de les figures claus de la llei que defineix una xarxa supramunicipal, un sistema complementari a la xarxa de carreteres però per a mitjans no motoritzats. Concretament, el Pla contemplarà la normativa d’aplicació i ordenances d’ús, plànols informatius, d’ordenació i d’actuació. Per a la seva execució tan el Consell de Mallorca com els ajuntaments redactaran diferents plans especials de camins adaptats a les necessitats i característiques cada un.

Efectes i usos

Els principals efectes, contemplats per la llei, de l’ordenació en matèria de camins és la declaració d’utilitat pública dels terrenys necessaris per a la seva execució, així com el deure del Consell de Mallorca de garantir l’execució del Pla director sectorial i dels plans especials de camins mitjançant estudis econòmics i financers.

Pel que fa als usos, la llei determina que els camins han de ser d’accés lliure i gratuït i que estan destinats al trànsit no motoritzat. A més, els usos i aprofitaments diferents al dret de circulació o trànsit necessitaran autorització prèvia de l’administració titular del camí.

Senyalització i pavimentació

Una altre capítol de la normativa també estarà dedicat a la pavimentació dels camins, i determina que en caràcter general els camins d’accés al medi natural i paisatgístic no es poden pavimentar i si s’hagués de pavimentar per raons imperioses s’haurà de tramitar la declaració d’Interès General.

Així mateix, i amb l’objectiu de crear major homogeneïtat, es contempla l’elaboració d’un manual de senyals perque totes segueixin la mateixa pauta arreu de l’illa. En tot cas, serà l’administració titular del camí l’encarregada d’implantar la senyalització.

Rutes d’interès excursionista

Però a part dels camins públics, aquesta llei també fa referència a les rutes d’interès excursionista amb l’objectiu de recuperar, conservar i fomentar el patrimoni viari tradicional i el seu entorn, així com facilitar la pràctica d’aquesta esport. És la primera vegada a la Comunitat Autònoma que es presenta una llei per regular-les si protegir-les.

Pel que fa al Consell de Mallorca, la llei atribuirà la competència de crear i gestionar una xarxa de rutes senderistes i vigilar, conservar, senyalitzar i mantenir rutes d’àmbit supramunicipal. Des de fa anys, la Unitat de Senderisme i Pedra en Sec de la institució insular duu a terme tasques d’aquest tipus que, ara, estaran recollides en una llei. És el cas de l’elaboració de plans especials d’ordenació com el de la Ruta de Pedra en Sec.

En definitiva, aquesta llei avala i reforça les rutes actuals del GR-221 i GR-222 (Artà-Lluc) i obri la porta a poder-ne crear de noves. La consellera Espeja va dir que “amb aquesta llei es dóna força a la feina duita a terme des de fa més de dues dècades a la Unitat de Senderisme i Pedra en sec, i donarà una eina jurídica per poder posar el marxa noves rutes com la circular o les de poble a poble”.

Infraccions i sancions

Finalment, la llei també inclou un seguit d’infraccions que es qualifiquen de molt greus, greus i lleus i que poden suposar sancions d’entre 60 euros fins als 20.000 euros. A més, la norma també inclou l’obligació de restituir les coses conforme al seu estat anterior amb càrrec a l’infractor i de rescabalament de danys i perjudicis que l’actuació hagi pogut ocasionar.

https://www.youtube.com/watch?v=Lr8Ui3oZ6KI