COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA

DEL

GRUP EXCURSIONISTA DE MALLORCA (GEM)

NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ ELECTORAL I CENS ELECTORAL

A la sessió ordinària de la Junta Directiva de dia 13 de setembre del 2018, s’ha acordat convocar eleccions per a la renovació de la Junta Directiva del Grup Excursionista de Mallorca (GEM), divendres, 23 de novembre del 2018.

Donant compliment a l’article 61b del Decret 147/1997 de 21 de novembre del Govern de les Illes Balears i l’article 47 dels estatuts del GEM, dins les 24 hores següents al seu nomenament per la Junta, es fa saber la composició de la Comissió Electoral encarregada de vigilar el correcte desenvolupament del procés electoral.

Els membres designats són:

  • PRESIDENT: Antoni Morey Colom
  • SECRETARI: Sebastià Perelló Servera
  • VOCAL: Joana Maria Barceló Amengual

Així mateix informam que el cens electoral es troba a la Secretaria del Club a disposició dels socis que el vulguin consultar (dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:0 hores).

Palma, 14 de setembre del 2018