ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

• ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL GEM

A la reunió de la Junta Directiva celebrada el passat 13 de setembre es va prendre l’acord de convocar Assemblea General Extraordinària de Socis, amb un únic punt a l’ordre del dia: elecció d’una nova Junta Directiva per al club durant el període 2019 / 2022.

L’Assemblea se celebrarà al local social del club, c. Horts, 1, baixos, de Palma, el 23 de novembre a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria.

El termini de presentació de les candidatures acaba el dia 20 de novembre a les 18.59 hores, a la Secretaria del club o per correu electrònic.

El vot per correu s’ha d’enviar en sobre tancat i per carta certificada dirigida a Grup Excursionista de Mallorca, c. Horts, 1, baixos, 07003 Palma. Al sobre s’ha d’introduir una fotocòpia de la targeta federativa (les dues cares) i la papereta de vot.

Serà vàlid sempre que la carta arribi abans de l’escrutini.

En cas que 72 hores abans del dia de la votació no hagi arribat cap candidatura o només una, no caldrà votació.