Assemblea general de socis.

Com cada any, celebram les assemblees generals de socis, Ordinària i Extraordinària, a les quals estau tots convidats. Recordau que aquest és el fòrum adequat i legítim que teniu tots els socis per expressar les vostres opinions, suggeriments i queixes a la Junta Directiva, així com noves propostes per a l’any 2020.

La cita serà el divendres 22 de novembre, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria. Us hi esperam!

a) Aprovació, si s’escau, de la memòria de l’exercici anterior.

b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, balanç econòmic, inventari, rendició i aprovació de comptes.

c) Projecte d’activitats per a l’exercici següent. d) Establiment de les quotes i contribucions econòmiques dels socis.

e) Projecte de pressupost de l’exercici següent.

f) Propostes formulades per la Junta Directiva.

g) Propostes formulades pels socis, sempre que siguin avalades per un 5% d’aquests.

h) Torn obert de paraules

La modificació de quotes per a l’any 2020, a proposta de la Junta Directiva, podria no ser presentada a l’Assemblea, ja que està pendent de factors com el possible augment de cost de les assegurances federatives i de l’estudi econòmic de la tresoreria del GEM per a l’any que ve.

Les propostes formulades pels socis només podran ser sotmeses a votació si estan avalades per un mínim de 20 socis, majors d’edat, i que es presentin a Secretaria almenys amb set dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea.

Els llibres i balanços del club es poden consultar a Secretaria en horari d’oficina i prèvia sol·licitud de cita a l’efecte.

Acabada l’assemblea, hi haurà una mica de menjar i beure pels assistents. Qui no vulgui usar tassons de plàstic d’un sol ús, que porti el seu de casa.